Registrovaná pečovatelská služba

„Být  starý je nádherné, pokud jsme nezapomněli, co to znamená začínat.“

Martin Buber


Pečovatelská služba je určena lidem od 19 let, kteří jsou vzhledem ke svému věku, tělesnému postižení nebo chronickému onemocnění odkázáni alespoň částečně na pomoc jiné osoby, bydlí ve svém domácím prostředí a nachází se zároveň obtížné sociální situaci, takže jim nemohou pomoci osoby blízké, a to v oblasti základní péče o vlastní osobu, hygienu, stravování, svoji domácnost a při kontaktu se společenským prostředím.

Naším posláním je umožnit klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím přirozeném prostředí a podpořit je v udržení samostatnosti, soběstačnosti a sociálním začleňování tak, aby i nadále žili důstojným a plnohodnotným životem.

Působíme na území města Olomouce a jeho blízkého okolí. (např. Lutín, Náměšť na Hané, Senice na Hané, Horka nad Moravou a jiné směrem na J, JZ až S Olomouce,

Terénní pečovatelskou službu poskytují kvalifikované pracovnice – pečovatelky, v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí.

Hlavní poskytované služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - např. pitný režim, oblékání, přesun
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti - drobný úklid spojený s výkonem péče, nákup apod.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení k lékaři či na instituce apod.
 • základní sociální poradenství

Fakultativní úkony

 • dovoz vozidlem poskytovatele (k lékaři, na úřady apod.)

Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, základní sociální poradenství je poskytováno zdarma.

Pracovní doba:

vedoucí pracovník tel.: 602 530 469 pondělí - pátek 7:00 - 15:00
sociální pracovník: tel.: 731 447 517 pondělí - pátek 7:00 - 15:00
pečovatelská služba:   pondělí - pátek 6:00 - 20:00
sobota, neděle, svátky 6:00 - 20:00

Cíle

 • Podporovat rozvoj a zachování soběstačnosti klienta s respektem k jeho individuálním potřebám a zvyklostem.
 • Aktivně spolupracovat s klienty, rodinou a dalšími zúčastněnými osobami a nacházet tak optimální řešení obtížné sociální situace klienta.
 • Průběžně aktualizovat potřeby a cíle klientů a přizpůsobovat tomu i individuální péči.
 • Poskytovat poradenství klientům a rodinným příslušníkům směrem ke kvalitní péči osob blízkých se zaměřením zejména na prevenci dekubitů a zajištění potřebných pomůcek pro poskytování péče.
 • Rozšiřovat a prohlubovat profesionalitu služeb.
 • Poskytovat kvalifikovanou péči o klienta a jeho rodinu v oblasti paliativní péče včetně poskytování psychické podpory a poradenství.

Zásady a pravidla poskytované služby

Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost

Vychází z individuálně určených potřeb osob – tj. službu flexibilně přizpůsobujeme potřebám klientů

Podporuje rozvoj samostatnosti – tzn. neděláme za klienty, co zvládnou sami, nabízíme podporu a dopomoc

Motivuje k překonání nepříznivé sociální situace – tj. ke klientům a jejich rodinám přistupujeme s empatií, dobrou náladou a dostatečnou komunikací a svým přístupem a příp. radou je motivujeme k pozitivnímu myšlení a aktivnímu životu, pomáháme hledat další zdroje pro překonání nepříznivé sociální situace.

Posiluje sociální začleňování osob - tj. spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami podílejícími se na péči (rodina, lékař, jiné organizace).

Dodržuje lidská práva a svobodu.

Vstup uživatele do služby:

Zájemci o službu mohou požádat o péči osobně, písemně, telefonicky nebo elektronicky.

Na základě podané žádosti je v místě jejich bydliště provedeno sociální šetření, které provádí sociální pracovník, a to zdarma.

Před zahájením poskytování služby jsou s klientem projednána pravidla a podmínky poskytování služby, je předán ceník služeb. Při jednání je také stanoven individuální cíl uživatele a stanoven klíčový pracovník klienta.

Po vzájemné dohodě je s klientem podepsána smlouva o poskytování pečovatelské služby.

V případě naplněné kapacity uživatelů pečovatelské služby SESTŘIČKA.CZ - DOMÁCÍ PÉČE OLOMOUC je zájemce o tom informován a s jeho souhlasem je zařazen do databáze zájemců o službu, V případě uvolnění kapacity je zájemce informován. Stávající klienti, kteří z důvodu zhoršení stavu potřebují rozšířit služby, mají přednost. Přednost mají také osoby, které jsou propuštěny ze zdravotnického zařízení domů a péči nezbytně potřebují.

Specifikace služeb

Komplexnost a návaznost na zdravotní sekci SESTŘIČKA.CZ - DOMÁCÍ PÉČE OLOMOUC

Úzce spolupracujeme se zdravotními sestrami v péči o klienta např. při zajištění hygieny, manipulaci, stravě, konzultujeme vhodný postup, půjčujeme kompenzační pomůcky z naší půjčovny.

Jezdíme auty

Jsme schopni rychle přijet i v případě náhlé potřeby, můžeme zavést k lékaři, můžeme tak zajistit krizovou intervenci.

Jsme malá organizace

Jsme vstřícní ke komunikaci, reagujeme rychle na změny, péče je individuální.

Podpora státními orgány

Olomoucký kraj každoročně přispívá na činnost pečovatelské služby, učinil tak i v roce 2024.

Image

Magistrát města Olomouce  každoročně přispívá na činnost pečovatelské služby, učinil tak i v roce 2024.

Image

Podpora obcí

Obec Těšetice, Slatinice, Senice na Hané, Lutín a Horka nad Moravou přispěly na činnost pečovatelské služby pro rok 2024. 

 

Podávání stížností

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb má klient právo podat ústně, písemně příp. faxem, emailem na adrese poskytovatele. Stížnosti řeší ředitelka agentury za přítomnosti odpovědné osoby. Veškeré stížnosti jsou evidovány a vyřizují se neodkladně, nejdéle však do 30 dnů. V případě nespokojenosti s výsledkem řešení stížnosti se lze obrátit na Krajský úřad Olomouckého kraje vedoucímu oddělení sociálních služeb, Jeremenkova 40a, Olomouc, na Magistrát města Olomouce, MPSV či Veřejného ochránce práv.